3149
عضویت "تابش" در شورای معادن استان یزد


در اجرای جزء ۱ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۹۵/۱۲/۲۱ ؛ محمدرضا تابش و محمد رضا صباغیان به عنوان اعضای ناظر شورای معادن استان یزد معرفی شدند.

 شورای معادن استان ها موظف است در چارچوب مصوبات شورایعالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قیل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی،‌ اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.