3305
برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار
در جلسه شورای پول و اعتبار، ابتدا اعضا انتخاب مجدد آقایان تابش و حضرتی را به عنوان اعضای ناظر مجلس در این شورا تبریک گفتند وتداوم همکاری موثر آنهارامغتنم دانستند.

دکترهمتی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده که موجب کاهش قیمت طلا و ارز شده را برشمرد و ابراز داشت کاهش وتثبیت قیمت ارز و طلا تا دستیابی به قیمت واقعی تداوم خواهدیافت واین راهبرد موردتاکید وحمایت سران سه قوه است.

اعضا نیز با تشکر ازهمه دست اندرکاران امر که این موضوع مهم با تعامل وهماهنگی آنها با بانک مرکزی میسرشد، خواستار تداوم اعتمادسازی مردم  شدند و بر روندکاهشی قیمتها و تثبیت آن درمرز واقعی تاکید نمودند.

قائم مقام بانک مرکزی دراجرای مصوبه قبلی شورای پول واعتبار مبنی بر گزارش میزان بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی، گزارشی ارائه داد.

اعضای شورا نیز ازمعاونت نظارت خواستند تا گزارش رامورد بررسی دقیق قرار داده و پیشنهادات لازم برای چگونگی کاهش بدهیها درجلسه بعدی ارائه دهد