3311
بررسی طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس


بررسی طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ موادی از طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش؛ پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید.

محمدرضا تابش گفت:از جمله ماده یک که شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف می سازد تا یک درصد از درآمدهای حاصله را برای صرف در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزشی و پرورشی  و پرداخت مطالبات فرهنگیان؛ به حساب خزانه واریز نمایند.

وی در ادامه افزود:همچنین با الزام تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک با توجه به قوانین موجود و مکانیزمی که باید طی شود، مخالفت شد. بدیهی است با توجه به طی ضوابط قانونی، این امر میسر خواهد شد.