3313
ادامه بررسی طرح اصلاح لایحه بودجه ۹۷ کشور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلسدر ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درکمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ با اختصاص پانصد میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت برای تادیه بدهی پیمانکاران و توسعه و تکمیل راه های روستایی موافقت شد.

همچنین بخشودگی جرائم بدهی سررسید شده تولیدکنندگان دارای مجوز که بدهی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ به بانک های عامل و موسسات اعتباری تسویه نمایند، به تصویب رسید.
@rasanetabesh