3323
تصویب الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
در جلسه امروز عصر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس؛ الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح ذیل به تصویب رسید:
کارکنان وزارت آموزش پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفتند و یا خواهند پذیرفت و ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود تا ۵ درصد به حساب صندوق واریز می کنند، دولت نیز موظف است همه سال معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

همچنین طرح  لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای مستلزم ذکر یا تصریح نام، از شمول قوانین و مقررات عمومی نیز به بحث گذاشته شد که کلیات آن در کمیسیون برنامه و بودجه بعنوان کمیسیون فرعی بررسی این طرح، به تصویب رسید.